اعضای هیات مدیره

جناب آقای مهندس ایمان خازن پور مدیرعامل
جناب آقای داریوش عابدی قائم مقام
جناب آقای دکتر احمدرضا اکبری مدیر امور قراردادها
جناب آقای فرهود هاشمی وکیل شرکت و مدیر نظارت وارزیابی
جناب آقای ابراهیم اژدری مدیر روابط عمومی و CRM
جناب آقای علیرضا اکبری مدیرمالی

دکمه بازگشت به بالا